nlende
Zoeken

Terminals

Terminals sector

De terminals sector is er een van beweging. Het opslaan en overslaan van bulk vloeistoffen en gassen is een continue proces dat op een efficiënte, schone en veilige wijze continue plaatsvindt. Terminals voorzien in de beschikbaarheid van grondstoffen die vitaal zijn voor onze samenleving. In deze sector worden stoffen als voedingsmiddelen, brandstoffen en chemicaliën in een imposante infrastructuur aan transportleidingen en opslagtanks getransporteerd en opgeslagen. Gespecialiseerde locaties verwerken of veredelen stoffen zoals blending en er zijn LNG terminals, waar onder andere vloeibaar gas geschikt wordt gemaakt voor het gasleidingnetwerk.

In deze sector staat efficiëntie, leverbetrouwbaarheid en veiligheid aan de basis van alle activiteiten; incidenten en calamiteiten moeten te allen tijde worden voorkomen. De installaties zijn ingericht met voorzorgsmaatregelen en veiligheidssystemen, medewerkers worden gericht opgeleid en procedures voorzien in veilige werkmethodes. Signalisatie en markeringen spelen een prominente rol in de informatievoorziening aan alle gebruikers op een terminal. Van veiligheidsinformatie tot aan duidelijke routing over een terminal, al deze aspecten sluiten naadloos aan bij een efficiënte en veilige bedrijfsvoering.

Fit for purpose

Blomsma Signs & Safety richt zich op het doeltreffend en systematisch toepassen van visuele communicatie zoals veiligheidssignalering, procesidentificatie, objectmarkeringen en bewegwijzering. Wij hanteren hiervoor het credo ‘Fit for Purpose’, kwalitatief en inhoudelijk geschikte signalering en identificatie voor het beoogde doel. Met een systematische insteek zijn we in staat om vanuit een helikopterview de signalisatie vorm te geven. Dit resulteert in een begrijpelijk en universeel signalisatiesysteem, een systeem dat efficiënt informeert, past bij de cultuur en op maat en gefaseerd kan worden gerealiseerd.

Wettelijk kader en signalisatie

Er zijn verscheidene vereisten en voorschriften waar de terminal sector aan moet voldoen. Op ons Normen en Wetten overzicht staat een selectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalering en identificatie.

Het wettelijk kader schrijft veiligheidssignalering voor ter voorkoming van incidenten, de Europese Richtlijn 92/58/EEC is de basis voor Europese lidstaten en kent zijn vertalingen naar nationale wetgeving.

Employers shall provide safety and/or health signs as laid down in this Directive where hazards cannot be avoided or adequately reduced by techniques for collective protection or measures, methods or procedures used in the organization of work, or ensure that such signs are in place - Council Directive 92/58/EEC

Meer over Council Directive 92/58/EEC
Brochure-Terminals Blomsma Signs & Safety

In onze brochure ‘Terminals' leest u meer over onze producten en diensten op het gebied van veiligheidssignalering in de sector.

Download de brochure 'Terminals'

Aankomst en bewegen over de locatie

Terminals strekken zich over het algemeen uit over een groot oppervlak. Er zijn wegen en toegangen tot de terminal, en wanneer gelegen aan een haven zijn er aanlegsteigers. Vanaf de aankomst is het zaak om bezoekers, klanten, werknemers en leveranciers te informeren over het veiligheidsbeleid, het gewenste gedrag en de te gebruiken preventie- en beschermingsmiddelen. Vanaf dit punt kan men ook gewezen worden op de algemene gevaren en risico’s die er op het terrein zijn. Ook start hier de reis, de route naar de bestemming op de terminal. Een vitaal punt waar een structurele visuele informatievoorziening begint van veiligheidsregels en routeverwijzing. Het verwijzen naar bestemming op de terminal zoals dienstgebouwen, laadrekken, manifolds draagt bij aan zowel de veiligheid als efficiëntie. Een tankwagen met chemicaliën die een ongewenste route rijdt over de terminal brengt talloze risico’s met zich mee. Ook de route van de terminal af, zoals vluchtroutes en routes naar de verzamelplaats zijn onmisbare bouwstenen in een signalisatiesysteem op een terminal. Praktisch zijn er normen die een duidelijke mix mogelijk maken van routing, bewegwijzering en veiligheidssignalisatie.

Een van de meest spraakmakende cases in de Terminal sector was de revitalisatie van de veiligheidssignalering van de Gate LNG terminal. Een project dat vanuit de nieuwbouw was gesignaleerd maar niet voldeed aan wetgeving en kwaliteitsnormen, met als gevolg een incompleet informatiesysteem. Inmiddels is de signalering up to date en vindt er regelmatig onderhoud plaats. Meer over dit project is te lezen in de project case.

Naar de project case

Overzicht in tanks en leidingen

Voor een terminal is het voor de bedrijfsvoering, veiligheid en voorschriften van belang om overzicht van tanks en leidingen te hebben. Denk hierbij aan informatie zoals tanknummers, capaciteit, inhoud en eventuele gevareneigenschappen van de opgeslagen of getransporteerde stoffen. Bij het naderen van een tankenpark kan middels een overzichtsbord zelfs het geheel aan opgeslagen stoffen in de tanks snel worden weergegeven. Overzichtsborden die uitwisselbare elementen hebben, en zo aansluiten bij het dynamische karakter van een tank terminal.

Leidingen worden voorzien van de wettelijk voorgeschreven markeringen, op praktische posities. Een Terminal heeft soms leidingen waar over lange afstanden geen afsluiters en of splitsingen voorkomen. De markering op leidingen is een ideaal middel om tegelijkertijd informatie geïntegreerd af te beelden die bijdraagt aan het opereren van de terminal, zoals ‘van’ en ‘naar’ en leidingnummeridentificatie. Leidingmarkering op terminals is een zaak van gepast positioneren, slimme implementatie met aanvullende info voor operaties en vooral een juiste keuze in formaat en materiaalgebruik. In manifolds en pompenkuilen is de intensiviteit van het aantal markeringen hoger dan in leidingtracés en tankputten. Met het toepassen van de ISO 20560 voor het markeren van leidingen en tanks en het inzetten van overzichtsborden kan systematisch een gestructureerd overzicht worden bereikt, compliant en functioneel.

Containers used at work for dangerous substances or preparations defined in Directives 67/548 /EEC (1) and 88/379/EEC (2) and containers used for the storage of such dangerous substances or preparations, together with the visible pipes containing or transporting dangerous substances and preparations, must be labelled (pictogram or symbol against a colored background) in accordance with those Directives.

Antislip rondom opslagtanks

Op terminals zijn er diverse situaties waar men zich kan bezeren door valpartijen, vaak door struikelen of uitglijden. Deze situaties komen voor op gladde tankdaken, traptreden en kooiladders, plaatsen waar operators, inspectie- en onderhoudsdiensten op regelmatige basis komen. Het risico van uitglijden door gladde oppervlakken kan vaak eenvoudig en structureel worden verholpen. Tankdaken worden voorzien van antislip looppaden en antislip patronen rondom meet- en emissiepunten. De treden van trappen en de sporten van (kooi)ladders worden veiliger met daarvoor ontwikkelde antislip panelen en profielen. Het toepassen van antislip materialen heeft snel resultaat bij het terugdringen ongevallen en incidenten door nare val- en glijpartijen.

Veiligheidszones, EX zones en risicovolle objecten

Waar bronnen van potentiële gevaren niet kunnen worden weggenomen, speelt veiligheidssignalering een primaire rol. Veiligheidszones, EX zones en risicovolle objecten waar risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers, worden gemarkeerd met doeltreffende veiligheidssignalering. Deze signalering heeft als doel te informeren over de potentiële gevaren en gewenst gedrag in de vorm van verboden handelingen en verplichte voorzorgsmaatregelen. De informatie wordt gesorteerd, met begrijpelijke veiligheidstekens volgens ISO 7010, op samengestelde borden en markeringen weergegeven.

Veiligheidszoneborden worden toegepast bij ‘Battery Limits’, toegangen tot tankputten, pompenkuilen, afsluiterkooien en manifolds maar ook bij verlaadsteigers (Jetty’s), verlaadplaatsen en opslagen van gevaarlijke stoffen en gasflessen. Toegangsdeuren tot technische ruimtes en onderstations worden in eenzelfde wijze gesignaleerd. Een consistente informatievoorziening die aansluit bij geldende veiligheidsvoorschriften. De EX-zones (explosiegevaarlijke gebieden en installaties) kunnen naast wettelijk voorgeschreven veiligheidssymbolen met grafische illustraties, 3D overzichtsimpressieborden en fotoborden met zone contouren worden verduidelijkt. Een combinatie met tankenpark overzichtsborden is in de terminal sector vaak een standaard onderdeel van het aanwezige informatiesysteem, ondersteund met praktisch straatmeubilair zoals afzetpalen en slagbomen.

De Rubis Tank Terminal te Rotterdam is voorzien van overzichtsborden voor alle tankputten met verwisselbare elementen. Aansluitend wordt de veiligheidssignalering gefaseerd gerealiseerd, gebaseerd op en actueel onderwerp. Ten grondslag van de realisatie is een door Blomsma ontwikkeld signalisatieplan. Meer over dit project is te lezen in de projectcase.

Naar de project case

Brandbestrijding en redding

Bij oefeningen en calamiteiten is een snelle identificatie van locaties van blusmiddelen, blusvoorzieningen, meldingssystemen en reddingsmiddelen noodzakelijk. Veiligheidssignalering is het middel om deze locaties duidelijk te markeren. Een uniform symboolgebruik volgens ISO 7010 en ISO 3864 zorgt voor een brede herkenningsvorm op basis van vastgestelde veiligheidskleuren, vormen en tekens. De middelen kunnen op uiteenlopende manieren worden gesignaleerd. Centraal staat dat signalering ervoor zorgt dat de locatie vanaf de noodzakelijke afstand te zien is. Grootte, vorm van de borden en plaatsing zijn essentieel bij de planning en realisatie van signalering van brandbestrijding- en reddingsmiddelen signalering. Voorbeelden van het markeren van brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen zijn onder andere signalering voor brandblusapparaten, handbrandmelders, bediening blus(gas)systemen, locaties van hydranten en afsluiters van bluswaterleidingen, nooddouches en EHBO-middelen. Om inzicht te krijgen in het bluswaternet en de functie van de afsluiters worden bluswaternet overzichtsborden ingezet. De signalering bij de middelen dient overeen te komen met de symbolen die zijn afgebeeld op de veiligheidskundige tekeningen zoals veiligheidsplattegronden en gebruiksvergunning tekeningen. Al deze onderdelen maken deel uit van een veiligheidssignaleringssysteem op een terminal.

De ervaring van Blomsma Signs & Safety wordt ook veelvuldig toegepast bij (re)branding van terminals. Een mooi voorbeeld van de samenkomst van decoratieve signage, tanklogo's lichtreclame, veiligheidssignalering en werken volgens strikte veiligheidsvoorschriften is de re-branding van Vopak naar Evos op de tankterminal te Hamburg.

Naar de project case

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.