nlende
Zoeken

Waterzuivering

Waterzuivering sector

De waterzuivering sector is een essentiële voorzieningssector voor onze samenleving. Zonder schoon drinkwater is er geen leven. Zonder afvoer en zuivering van ons afvalwater loopt onze samenleving risico’s op schadelijke ziektes en overlast. Hoe gewoon de voorziening van schoon drinkwater en riolering ook lijkt, er bevindt zich een uitgebreide infrastructuur achter met duurzame en complexe installaties en processen en vele vakspecialisten die deze voorzieningen operationeel en leveringsbetrouwbaarheid houden.

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan aan de basis van ieder proces in deze sector en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een hoge mate van hygiëne en uiteenlopende risico’s zijn continue aanwezig; explosiegevaarlijke zones, ruimtes en gebieden met hoge H2S concentraties, gladde vloeren door polymeren, diverse chemicaliën zoals logen en zuren en zelfs ozon installaties. Begrijpelijke en effectieve veiligheidssignalering is dan ook onmisbaar voor deze kritische sector.

Onze ervaring in de watersector is terug te zien in de innovatie, toewijding, deskundigheid en zorgvuldigheid van ons team. Een continue groeiende groep aan tevreden opdrachtgevers stimuleert harmonisatie en optimalisatie van veiligheid en signalisatie binnen deze sector. We versterken onze dienstverlening met onze ISO 9001-certificering voor kwaliteit en onze VCA-certificering voor veilig werken.

Functioneel door eenvoud en consistentie

Signalisatie en identificatie oplossingen in de waterzuivering zijn functioneel door eenvoud en consistentie. In deze sector met verschillende kennisniveaus van medewerkers en aannemers is een begrijpelijke vorm van  beeldcommunicatie effectief voor het voorkomen van incidenten en om veilig werken te stimuleren.

Blomsma Signs & Safety voorziet in veiligheidssignalisatie, leiding- en procesidentificatie, route en verkeerssignalisatie. Praktische en systematische implementatie welke functioneel is door eenvoud en consistentie.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Brochure_front_Waterzuivering

In onze brochure ‘Waterzuivering' leest u meer over onze producten en diensten op het gebied van veiligheidssignalering in de sector.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE ‘WATERZUIVERING’

Wettelijk kader en signtoepassingen

De waterzuivering sector heeft te maken met diverse vereisten en voorschriften. Op ons Normen en Wetten overzicht ziet u een voorselectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalisatie en identificatie.

Het wettelijk kader vereist het voorzien in signalering ter voorkoming van incidenten, de Europese Richtlijn 92/58/EEC is de basis voor alle Europese lidstaten.

Employers shall provide safety and/or health signs as laid down in this Directive where hazards cannot be avoided or adequately reduced by techniques for collective protection or measures, methods or procedures used in the organization of work, or ensure that such signs are in place - Council Directive 92/58/EEC

Lees meer over Council Directive 92/58/EEC

De waterzuivering sector heeft verschillende invalshoeken en behoeften vanuit praktische en wettelijk voorgeschreven signalering. Op deze pagina worden sign toepassingen en relevante projecten en White papers overzichtelijk weergegeven.

Toegang tot een locatie, installatie of gebouw en verkeersstromen

Bij aankomst op een locatie begint de visuele communicatie. Waar en hoe men zich moet melden, verkeers- en gedragsregels en kenmerken van het bedrijf en van de locatie. Een locatie toegangsbord is een samenstelling van informatie; identificatie van de locatie, de start van bewegwijzering, algemene veiligheids- en verkeersregels. Vanuit dit punt wordt een systeem aan signaleringen en markeringen verder weergegeven; routes naar gebouwen en installaties, gebouwcoderingen, verkeersborden en belijning.

Voor een begrijpelijke invulling kan de ISO/TS 20559 voor de opzet van een signalisatiesysteem in combinatie met de norm voor bewegwijzering ISO 28564 en verkeerswetgeving worden toegepast. Met een gepaste ontwerpstijl is het mogelijk om zowel operationele als ‘educatieve’ doelgroepen gericht te informeren met bebording en markeringen. Van tankwagen transporten tot schoolexcursies, uniform en begrijpelijke beeldtaal.

Op de rioolwaterzuiveringen en rioolgemalen van Delfluent Services is een zorgvuldig ontworpen signaleringssysteem geïmplementeerd. De signalisatie is gestructureerd opgebouwd, volledig compliant en heeft haar beginpunt bij de toegangspoort. Meer over dit project is te lezen in de project case.

Bekijk de projectcase

Ontruimen en verzamelen

Waterzuiveringsinstallaties beslaan veelal een aanzienlijk terrein. Gebouwen worden afgewisseld met bassins en tanks. Op deze locaties moet het ontruimen van een gebouw of installatie snel kunnen plaatsvinden. Een duidelijke vluchtroutesignalering speelt hier een grote rol. Complexe ruimtes met tunnels, kelders en ruimtes zonder dag verlichting lenen zich uitermate goed voor een vluchtroutegeleidingssysteem. Op het terrein wordt de route naar de verzamelplaatsen op strategische posities gerealiseerd, zodat ook het terrein snel en adequaat ontruimd kan worden.

Een volledige vluchtroutesignalering bestaat uit een samenspel van vluchtroutemarkeringen, nooduitgang aanduidingen, verzamelplaats verwijzingen, een vluchtroutegeleidingssysteem in bijzondere ruimtes en ontruimingsplattegronden. Door geharmoniseerde normen hiervoor te gebruiken is het verband en samenspel duidelijk zichtbaar en wordt een vluchtroutesignaleringssysteem effectiever. Vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd volgens ISO 7010, een vluchtroutegeleidingssysteem volgens ISO 16069 en ontruimingsplattegronden volgens ISO 23601.

Veiligheidszones en EX-zones

Op rioolwaterzuivering, drinkwaterzuiveringen en gemalen zijn er verschillende gebieden en installaties met uiteenlopende risico’s. Deze risico’s en beheersmaatregelen worden gemarkeerd met veiligheidsborden, samengestelde borden welke gevaren, verboden en geboden gesorteerd weergeven. Bij het plannen van veiligheidszone borden komt een schillenprincipe de begrijpelijkheid en duidelijkheid ten goede. Dit voorkomt het onnodig blijven herhalen van veiligheidssymbolen. Het is bijvoorbeeld overbodig om een symbool veiligheidsschoenen weer te geven op de toegang van een gebouw wanneer men reeds veiligheidsschoenen draagt vanwege de draagplicht die eerder is aangegeven bij het betreden van een gebied of terrein. Veiligheidszoneborden worden onder andere gebruikt voor toegang tot productiegebieden en -gebouwen, besloten ruimten, onderstations, pompenruimten en vele andere ruimten met specifieke gevaren en vereisten.

EX zones zijn specifieke veiligheidszones. Dit zijn gebieden met een verhoogd risico op explosiegevaar. Deze gebieden komen vooral voor bij slibgisting- en biogasinstallaties op afvalwater- en rioolwaterzuiveringen. Ook opslagplaatsen van chemicaliën en ontvangstations van aardgas kunnen EX zones zijn. Vanuit wettelijke vereisten worden deze gebieden duidelijk aangegeven. Naast veiligheidssymbolen worden hiervoor ook  belijningen en afzettingen toegepast. Om een overzichtelijke weergave van de aanwezige EX zones weer te geven worden ATEX- of EX zone impressieborden geplaatst. Deze impressieborden zijn illustratieve 2D, 3D of fotografische weergaven met de verschillende EX gebieden als gekleurde contouren afgebeeld.

Hoogheemraadschap Delfland heeft in twee opvolgende fasen alle signaleringen op de rioolwaterzuiveringen en gemalen gerealiseerd. Een compleet signalisatie systeem met zowel wettelijk voorgeschreven veiligheidssignalering en leidingmarkering als praktische bewegwijzering en informatieborden.

Bekijk de projectcase

Verlading, transport en opslag van gevaarlijke stoffen

Bij het zuiveren van drink- en afvalwater worden chemicaliën gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ijzerchloride, natronloog, zoutzuur, chloorbleekloog en zelfs diesel voor noodstroomvoorzieningen.

Deze stoffen worden via verlaadplaatsen gelost of geladen. Op deze punten is de kans op blootstelling het hoogst. Middels een verlaadplaatsbord worden de risico’s en vereisten voor het verladen weergegeven. Opslagtanks en leidingen worden gemarkeerd met signaleringen volgens de geharmoniseerde ISO 20650 norm. Deze norm geeft een duidelijke richtlijn voor het markeren van alle processen op en rond een installatie. Immers vormen niet alleen leidingen met gevaarlijke (geclassificeerde) stoffen een risico, ook lucht en waterleidingen onder hoge druk, of influent en effluent leidingen kunnen een potentieel gevaar zijn. Zeker wanneer deze leidingen onjuist worden geïnterpreteerd tijdens operationele of onderhoudswerkzaamheden. Vanuit wetgeving is het markeren van leidingen en tanks met gevaarlijke eigenschappen vereist.

Containers used at work for dangerous substances or preparations defined in Directives 67/548 /EEC (1) and 88/379/EEC (2) and containers used for the storage of such dangerous substances or preparations, together with the visible pipes containing or transporting dangerous substances and preparations, must be labelled (pictogram or symbol against a colored background) in accordance with those Directives.

Bij het realiseren van bebording voor verlaadplaatsen op grotere, minder overzichtelijke locaties is het aan te bevelen om de koppeling te maken met de routeverwijzingen op het terrein, de bewegwijzering. Hiermee worden (risicovolle) verkeersstromen efficiënt en in de juiste richting naar de gewenste locaties begeleid.

Inzicht in leidingen en processen

Duidelijk inzicht in leidingsystemen en processen dragen bij aan een efficiënte en veilige bedrijfsvoering van een waterzuivering. Vergissingen tijdens onderhoudswerkzaamheden kunnen worden voorkomen met begrijpelijke en goed zichtbare signalering en markeringen. Er is een flinke tijdswinst te behalen wanneer een installatie is voorzien van leidingmarkering. Het vermindert het zoeken naar specifieke appendages en leidingen voor operators, onderhouds- en inspectiediensten.

Voor technische procesidentificatie van afsluiters, kleppen, meters etc. worden tagplaten, intelligente RFID tags of QR codes toegepast voor een duidelijke identificatie.

Antislip oplossingen

Anti-slip materialen voorkomen val- en glijpartijen op trappen, looppaden, kooiladders of vloeren in ruimtes waar gewerkt wordt met bijvoorbeeld polymeren. Wij bieden oplossingen in de vorm van anti-slip panelen en profielen vervaardigd van glasvezelversterkt polyester en zelfklevende tapes en folies. Onze anti-slip panelen en profielen worden gebruikt op vloeren, bordessen, traptreden en op ladder sporten. Een duurzame wijze om langdurig een anti-slip werking te garanderen, en daarmee incidenten te voorkomen.

Brochure_front_Waterzuivering

Download hier de brochure ‘Waterzuivering’ met een overzicht van onze diensten en producten in deze sector.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE ‘WATERZUIVERING’

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.