nlende
Zoeken

Industrie & Chemie

Industrie en Chemie zijn sectoren die aan de basis liggen van allerlei producten die onze samenleving nodig heeft. Er is een hoge mate van productiviteit, veel verschillende processen, beweging van mens en materieel; er heerst een enorme bedrijvigheid.

Veiligheid, kwaliteit en milieuzorg zijn kritische factoren in ieder proces in deze sector. Een veilige werkomgeving is een voorwaarde voor continuïteit en groei; incidenten en calamiteiten moeten te allen tijde worden voorkomen. Onze ervaring in de industrie en chemie ziet u terug in de toewijding, deskundigheid en zorgvuldigheid van ons team, en in onze ISO-certificering voor kwaliteit en milieuzorg en onze VCA-certificering voor veiligheid.

Onze core business: uw veiligheidsbeleid in beeld

De producten en diensten van Blomsma Signs & Safety zijn gericht op het verkleinen van risico’s door het toepassen van visuele communicatie zoals veiligheidssignalering, procesidentificatie, objectmarkeringen en wayfinding. Wij hanteren hier het motto ‘Fit for Purpose’: kwalitatief en inhoudelijk geschikte signalering en identificatie voor het beoogde doel. Wij geven uw veiligheidsfilosofie vorm door middel van beeld en maken zo de visuele vertaling van theorie naar praktijk.

Op deze pagina vindt u de volgende onderwerpen:

Brochure Industry Chemicals Blomsma Signs & Safety

In onze brochure 'Industrie & Chemie' leest u meer over onze producten en diensten op het gebied van veiligheidssignalering in de sector.

Download de brochure 'Industrie & Chemie'

Wettelijk kader en signtoepassingen

De industrie en chemie sectoren hebben te maken met vele vereisten en voorschriften. Op onze Normen en Wetten pagina ziet u een voorselectie van normen en wetten die raakvlak hebben met veiligheidssignalisatie en identificatie.

Het wettelijk kader schrijft signalering voor ter voorkoming van incidenten, de Europese Richtlijn 92/58/EEC is de basis voor Europese lidstaten en kent zijn vertalingen naar nationale wetgeving. Voor industriële locaties en chemische installaties en terreinen zijn verschillende wetten en normen van toepassing.

Employers shall provide safety and/or health signs as laid down in this Directive where hazards cannot be avoided or adequately reduced by techniques for collective protection or measures, methods or procedures used in the organization of work, or ensure that such signs are in place - Council Directive 92/58/EEC

Meer over Council Directive 92/58/EEC

Toegang tot het terrein, installatie of gebouw en verkeersstromen

Het visuele communicatieproces begint bij het bereiken en betreden van uw industrie of chemie locatie.  Een goede mix tussen uitstraling van de (merk-) identiteit, begeleiding van verkeersstromen en het overbrengen van veiligheid gerelateerde instructies en waarschuwingen is hier de ‘best practice’.

Direct na betreding van het terrein moet de gewenste route naar de bestemmingen duidelijk gemaakt worden. De ideale mix bestaat uit het toepassen van de ISO/TS 20559 voor de opzet van een signalisatiesysteem in combinatie met de norm voor bewegwijzering ISO 28564 en nationale verkeerswetgeving.

Bewegwijzering en gebouwcoderingen zijn middelen om verkeersstromen te begeleiden over het terrein. Ook speelt belijning en wegmarkering een prominente rol in het veilig sturen van bewegingen van mens en materieel. Praktische voorbeelden zijn (veilige) looproutes over een terrein of door een gebouw waar ook logistieke bewegingen plaatsvinden.

Waar fysieke scheidingen en het mijden van verkeer wenselijk is, worden afzettingen, obstakels en slagbomen ingezet, indien nodig gecompleteerd door doorrijhoogtemarkeringen. Deze dienen ter voorkoming van schade aan uw gebouw of installatie en geven de maximum doorrijhoogte weer.

Het weergeven van veiligheidsregels en waarschuwingen begint bij de poort. Zo heeft Linde Gas Benelux alle productie locaties in een aaneensluitend project voorzien van toegangsborden met een huisstijl uitstraling. Meer over dit project is te lezen in de project case.

Naar de Linde Gas Benelux projectcase

Vluchten en verzamelen

Bij brand, emissies of andere calamiteiten zal personeel moeten ontruimen, hetzij vanuit gebouwen en installaties of van een terrein. In deze situaties is sturen op gedrag essentieel, signalering kan hiervoor preventief als actief middel worden ingezet om een zo goed mogelijke ontruiming te bereiken. Preventieve middelen zijn veiligheidsinstructies en ontruimingsplattegronden, actieve middelen zijn vluchtwegmarkering en vluchtroutegeleidingssystemen.

Internationale normen bieden een leidraad voor een begrijpelijke en uniforme uitvoering. De normen bieden een praktische vertaling van wetgeving. Voor vluchtwegmarkering worden symbolen gebuikt conform ISO 7010 en een vluchtroutegeleidingssysteem wordt volgens de ISO 16069 geïnstalleerd. Ontruimingsplattegronden worden vervaardigd volgens ISO 23601.

Deze normen helpen om veiligheidssignalering als een sluitend, consistent en harmonieus werkend visueel systeem in te richten. Het combineren van signalisatie volgens deze normen geeft alle benodigde visuele informatie voor een snelle en veilige ontruiming.

Veiligheidszones, EX-zones en risicovolle gebieden

Gebieden, installaties en gebouwen met risico’s voor de veiligheid van uw medewerkers, leveranciers en bezoekers, worden, waar de bronnen van potentiële gevaren niet kunnen worden weggenomen, gemarkeerd met veiligheidssignalering. Dit is een combinatie van het weergeven van de gevaren, verboden en geboden.

Deze gebieden, veiligheidszones, kunnen met samengestelde borden worden gemarkeerd. Om te beginnen bij de toegangspunten tot het gebied. Veiligheidszone- en samengestelde borden zijn het effectiefst wanneer deze zo weinig mogelijk informatie en instructies bevatten en ze met begrijpelijke beeldtaal zijn opgebouwd. Het toepassen van een ‘schillen’ principe in de analyse en planning kan ertoe leiden dat bepaalde vereisten op een eerder punt weergegeven moeten worden, zoals op toegangsborden. Dit principe is een strategie om veiligheidssignalering efficiënter en daadkrachtiger in te zetten.

Een veel voorkomend risico gebied dat in specifieke regelgeving is opgenomen betreft gebieden met een verhoogd risico op explosiegevaar, zogenaamde explosiegevaarlijke zones: Ex-zones, ATEX zones. Naast verplichte vereisten en waarschuwingen worden voor deze EX-zones ook belijningen en afzettingen ingezet om bewegingen in deze gebieden te minimaliseren. Een specifieke informatievoorziening zijn onze EX zone impressieborden. Deze borden geven met grafische elementen in 2D of 3D de ligging, omvang en type explosiegevaarlijke zones weer.

Verschillende industrieën, verschillende toepassingen maar vele overeenkomsten. Zo is de Geothermie locatie van Trias in Naaldwijk een sprekend voorbeeld voor de facetten van veiligheidssignalisatie van A-Z, met praktische oplossingen voor het markeren van veiligheidszones en EX zones.

Naar de Trias Naaldwijk projectcase

Gevaarlijke stoffen verladen en opslaan

In productieprocessen worden gevaarlijke stoffen gebruikt of geproduceerd. Het werken met deze stoffen vereist een bewuste omgang; deugdelijk transporteren, produceren, opslaan en verwerken waardoor incidenten worden voorkomen.

Praktische voorbeelden van veiligheidssignalering bij werken met gevaarlijke stoffen zijn samengestelde borden voor verlaadplaatsen (laad- en losplaatssignalering), markeren van monstername punten (sample points), chemicaliënopslag borden, signalering gasflessenopslagen en het tankmarkering ten behoeve van opslagtanks en tankputten. Ook kan terreinbewegwijzering een functionele rol spelen bij het sturen van verkeersstromen naar (chemicaliën)verlaadplaatsen en opslaglocaties. Veiligheidsplattegronden worden gebruikt voor vergunningstrajecten en voor het beheersen van calamiteiten. Deze plattegronden geven een beeld van de locatie en een inzicht van de hoeveelheid, types en locatie van aanwezige gevaarlijke stoffen.

Leidingen en processen

Direct inzicht in (de inhoud, kenmerken en risico’s van) leidingen, leidingsystemen en processen draagt bij aan het efficiënt en veilig opereren en onderhouden van installaties. Begrijpelijke en duidelijk herkenbare markeringen en signaleringen kunnen vergissingen voorkomen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Ook operators, inspectie- en keuringsdiensten kunnen tijdswinst behalen wanneer een installatie is voorzien van leidingmarkering. Het vermindert bijvoorbeeld het zoeken naar appendages en leidingen. Vanuit wetgeving is het markeren van leidingen met gevaarlijke eigenschappen zelfs een vereiste.

Dat ‘kwaliteit’ op het gebeid van leidingmarkering geen automatisme is in de markt, is voor ons aanleiding geweest om de White Paper ‘Kwaliteitsaspecten van leidingmarkering’ te schrijven.

In onze White Paper ‘Leidingmarkering voor leidingen met wisselende inhoud’ gaan we in op de problematiek rondom het markeren van leidingen met steeds wisselende inhoud. En uiteraard leest u onze oplossing.

Onderdelen van een proces worden weergegeven met equipmentnummers en coderingen, ofwel procesidentificatie. Roestvaststalen tagplaten, intelligente RFID tags of QR codes worden ingezet voor een duidelijke identificatie.

Containers used at work for dangerous substances or preparations defined in Directives 67/548 /EEC (1) and 88/379/EEC (2) and containers used for the storage of such dangerous substances or preparations, together with the visible pipes containing or transporting dangerous substances and preparations, must be labelled (pictogram or symbol against a colored background) in accordance with those Directives.

Meer over normen en wetten in de Industrie & Chemie

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.