nlende
Zoeken

EX zone signalering

Wat is een EX zone?

EX zone staat voor een gebied of ruimte waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn. Een explosieve atmosfeer is een mengsel van brandbare stoffen en lucht. Stoffen zoals (brandbare) gassen en vloeistoffen of stof onder specifieke atmosferische omstandigheden. De combinatie van de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer en een ontstekingsbron kan leiden tot een explosie.

“An Explosive atmosphere is a mixture with air, under atmospheric conditions, of flammable substances in the form of gases, vapours, mists or dusts in which, after ignition has occurred, combustion spreads to the entire unburned mixture” – Directive 1999/92/EC Article 2

Meer over Directive 1999/92/EC Article 2

Ter voorkoming van en bescherming tegen explosies is in de meeste landen een wet- en regelgeving van kracht, zoals de Europese richtlijn 1999/92/EG. (ATEX 153, voorheen ook bekend als ATEX 137). ATEX is een afkorting voor ATmosphere EXplosible, een explosiegevaarlijke atmosfeer.

EX zones komen voor bij opslagen van o.a. brandbare chemicaliën, gasflessenopslagen en in processen waar er emissies kunnen vrijkomen. Denk hierbij aan ontluchtingen, afsluiters en flenzen in leidingsystemen. Locaties waar fijne vaste stoffen worden verwerkt, verladen en opgeslagen kunnen door het risico op een stofexplosie een EX zone zijn. Ook kunnen volledige installaties, tankputten en pijpleidingtracés als explosiegevaarlijke zone worden ingedeeld. Het betreden van een EX-zone is alleen toegestaan met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen.

Waarom EX zones markeren?

Het markeren van zones is een belangrijk onderdeel van veiligheidssignalering en is wettelijk verplicht. Het verduidelijkt en geeft mensen een goed beeld waar de EX zones zich bevinden.

“Where necessary, places where explosive atmospheres may occur in such quantities as to endanger the health and safety of workers shall be marked with signs at their points of entry” – Directive 1999/92/EC Article 7, 3e

Meer over Directive 1999/92/EC Article 7, 3e

De Europese Commissie heeft als hulpmiddel een niet bindende gids voor goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van de 1999/92/EEG uitgebracht, zie link. Daarin wordt onder andere gesteld dat het niet zinvol is om een geheel beveiligd installatieonderdeel te markeren. Ook wordt hierin gesteld dat wanneer niet een hele ruimte, maar slechts een deel een explosiegevaarlijke zone betreft, deze gemarkeerd kan worden met een geel-zwarte arcering. Daarnaast kan aan het algemene EX waarschuwingsbord nader toelichtingen worden toegevoegd met informatie omtrent de aard en frequentie van de aanwezigheid van een explosiegevaarlijke atmosfeer. Andere aanvullingen zijn bijvoorbeeld veiligheidssymbolen zoals het roken en open vuur verbod.

Wanneer er gassen aanwezig zijn kan er ook sprake zijn van verstikkingsgevaar bij een emissie. Het weergeven van andere risico’s, verboden en maatregelen dient overwogen te worden bij het inrichten van EX zone signalering, conform het principe van het inrichten van een veiligheidssignaleringssysteem volgens ISO/TS 20559. Om werknemers, bezoekers en leveranciers te informeren waar op een terrein zich EX zones bevinden, implementeert Blomsma Signs & Safety veiligheidssignalering in de vorm van EX zone en ATEX signalering; EX zone impressieborden (ATEX borden), belijning en afbakening.

Samengestelde borden voor EX zones

Bij het aanduiden van EX zones passen wij vooral samengestelde EX/ATEX borden toe. Waar een EX zone betreden wordt zijn er in de meeste gevallen ook andere risico’s, verboden en geboden van toepassing welke aangeduid moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidssymbolen welke het gebruik van specifieke apparatuur verbieden of voorschrijven zoals radioapparatuur, mobiele telefoons of het gebruik van explosiemeter. Aanvullend kunnen belijningen en afbakeningen worden aangebracht om de grens van de zone duidelijk te markeren en ongewenste verkeerstromen in die gebieden te mijden.

3D impressieborden voor EX zone signalering

EX zone impressieborden

Voor een optimale informatieoverdracht ontwikkelen we praktische informatieborden met grafische elementen welke de aanwezige explosiegevaarlijke zone(s) weergeven. Gebruik makend van een begrijpelijke en eenvoudige vormgeving wordt de boodschap optimaal gecommuniceerd naar de doelgroep. Op deze borden worden ter plaatse situaties verduidelijkt door middel van tekeningen, foto’s en illustraties. 2D- en 3D-tekeningen, bovenaanzichten van situaties of eenvoudige grafische illustraties maken duidelijk waar de verschillende explosiegevaarlijke zones zich bevinden. Driedimensionale tekeningen en foto’s zijn eenvoudiger te ‘begrijpen’ en duidelijker dan tweedimensionale tekeningen. EX zone en ATEX signalering impressie borden worden voorzien van de wettelijk voorgeschreven veiligheidssymbolen conform 1999/92/EEG en ISO 7010.

Realisatie van EX zone signalering

De kracht van het signaleren van explosiegevaarlijke zones is de combinatie van slim geplaatste signalering met helder gebruik van veiligheidssymbolen, gecombineerd met belijning en afbakening. Met een signaleringsplan plan kan hier gestructureerd invulling aan worden gegeven in de voorbereidende fase.

Blomsma Signs & Safety realiseert complete EX zonering signaleringsprojecten; vanaf een inventarisatie gevolgd door een ontwerp en signaleringsplan en de productie en montage op locatie.

  • Advies en ontwerp
  • Installatie en onderhoud
  • Signalisatieplan
  • EX gebied borden / EX zone borden
  • 3D Impressie ATEX borden
  • Afzetting en afbakening (afzetpalen en ketting)
  • Belijning

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.