nlende
Zoeken

Leidingmarkering

Wat is leidingmarkering?

Leidingmarkering is een visueel communicatiemiddel om de functie, inhoud en stromingsrichting van leidingen te identificeren. Leidingmarkering is een veiligheidsinformatiesysteem en ondersteunt in een correct beheer en onderhoud van het leidingsysteem. Ook voorziet leidingmarkering in het weergeven van kritische informatie voor getraind personeel en professionals in noodsituaties.

Leidingmarkering wordt primair toegepast om gevaarlijke stoffen in leidingen aan te duiden ter voorkoming van incidenten. Daarnaast kunnen niet gevaarlijke stoffen zoals utiliteit systemen (lucht, stoom, water, etc.) in eenzelfde stijl worden gemarkeerd. Door niet alleen leidingen met gevaarlijke stoffen maar ook utiliteitsleidingen te markeren wordt het hele proces duidelijk en daardoor inzichtelijk. Incidenten worden voorkomen doordat vanwege het ontbreken van ongemarkeerde leidingen er geen twijfel meer is of deze wel of geen gevaarlijke stoffen bevatten. Immers óók onder druk staande stoom- of luchtleidingen vormen risico’s.  Gedurende operationele en onderhoudswerkzaamheden draagt leidingmarkering bij aan de veiligheid door inzicht te verschaffen in de installatie.

“A safety information system for piping visually communicates information necessary for the reliable recognition, identification and understanding of any hazard related to the type and character of the content of a pipe” – ISO 20560-1

MEER OVER ISO 20560

Waarom leidingen markeren

In vrijwel alle landen zijn er wetten en normen die voorschrijven dat leidingen met gevaarlijke stoffen gemarkeerd moeten worden. Deze markeringen zijn onderdeel van de veiligheids- en gezondheidssignalering welke op de werkplek aanwezig dient te zijn. Op deze markeringen staat informatie die bijdraagt aan de veiligheid van werknemers, aannemers en hulpdiensten tijdens normale situaties, onderhoudsprogramma’s en ongecontroleerde situaties. Men zou er dus van uit moeten kunnen gaan dat deze informatie altijd voorhanden is; herkenbaar en leesbaar.

De herkenbaarheid wordt bepaald aan de hand van strategisch geplaatste markeringen, het formaat en vormgeving. Minstens zo belangrijk is kleur; er zijn normen en bedrijfsstandaards die kleuren aan leidingsystemen en stofgroepen toe wijzen. Zo neemt de herkenbaarheid toe, en is men niet alleen afhankelijk van een tekst voor de leesbaarheid. De meest belangrijke normen hiervoor zijn de ISO 20560-1; een wereldwijde norm om consistentie te brengen in het markeren van leidingen en de ISO 14726 voor de scheepvaart. Andere regelmatig gebruikte normen zijn o.a. de DIN2403 (Duitsland), ASME A13.1-2015 (Verenigde Staten), BS1710 (Verenigd Koninkrijk) en de NORSOK L-004 (offshore Scandinavië).

GHS leidingmarkering

Het Globally Harmonized System (GHS) is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen. GHS bevat negen gevarenpictogrammen welke toegepast worden voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels. Deze dienen als onderdeel van een leidingmarkering op opslagen en leidingen te worden aangebracht.  De Verenigde Naties (VN) hebben het GHS ontworpen. Het GHS is grotendeel ingevoerd in de internationale transportregelgeving. Ook de gevaarsindeling voor levering en gebruik van stoffen en mengsels in de EU is in lijn met het GHS. Daartoe is de CLP-verordening (EG) 1272/2008 in 2009 van kracht. Deze verordening heeft de Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de preparatenrichtlijn 1999/45/EG vervangen.

Onze leidingmarkering bevat de kleurcode voor het soort medium, de stromingsrichting(en), GHS-gevarenpictogrammen en teksten die het medium omschrijven en vanuit elke positie leesbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat het medium en eventuele risico’s in één oogopslag herkend worden. Door het gebruik van duurzame materialen en GHS-pictogrammen zijn uw leidingmarkeringen toekomstbestendig.

ISO 20560 Leidingmarkering

ISO 20560 is een internationale standaard voor leidingmarkering en tankmarkering. Deze wereldwijde norm biedt richtlijnen en aanbevelingen voor het identificeren en markeren van leidingen en tanks. ISO 20560-1 richt zich specifiek op leidingmarkering. In ISO 20560-2 richt zich op het markeren van tanks.

ISO 20560 is een wereldwijde norm die zorgt voor consistentie, om het proces van leidingmarkeringen en tankmarkeringen zo duidelijk mogelijk te maken en de veiligheid op de werkplaats te optimaliseren.

Meer over ISO 20560 leest u hier.

Leidingmarkering wetgeving in diverse landen

Hoewel ISO 20560 een belangrijke norm is, is het belangrijk op te merken dat er ook lokale, nationale of regionale regels en wetgeving van toepassing kunnen zijn bij het markeren van leidingen. Deze regels en wetten kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied, de industrie en de toepassing van leidingmarkering.

Zo zijn er in Duitsland specifieke regels en voorschriften voor leidingmarkering van gasleidingen en waterleidingen, terug te vinden in de TRGI (Technische Regel voor Gasinstallaties) en TRWI (Technische Regel voor Waterinstallaties). Ook het Verenigd Koninkrijk heeft specifieke voorschriften voor leidingmarkering, op genomen in de Health and Safety Regulations 1996. In Frankrijk is er het ‘Code due Travail’, dat ook voorschriften bevat met betrekking tot leidingmarkering.

Bij Blomsma Signs & Safety zorgen we er altijd voor dat uw leidingmarkering voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving, en aan ISO normen als ISO 20560, ISO14726 en DIN2403.

PolyesPro®: de hoogste kwaliteit in leidingmarkering

Er zijn factoren die kunnen zorgen voor kwaliteitsproblemen bij leidingmarkeringen. Factoren die niet alleen de kwaliteit van de leidingmarkering beïnvloeden maar ook de invloed van leidingmarkering op uw leidingen. Blomsma Signs & Safety heeft in nauwe samenwerking met 3M™ een eigen productlijn voor het markeren van leidingen ontwikkeld. U leest op deze pagina meer over PolyesPro® leidingmarkering en u download hier het PolyesPro® datasheet.

In ons white paper ‘Leidingmarkering, kwaliteitsaspecten voor een betrouwbare informatieoverdracht', beschrijven we de meest voorkomende problemen rondom de kwaliteit van leidingmarkering en geven u ook aan hoe het wél kan.'

Download de white paper

Leidingsystemen met wisselende media

Vanuit de sector tankopslagen zijn er veel vraagtekens omtrent het nut van het markeren van álle leidingsystemen. Dit wordt mede veroorzaakt door een praktische uitdaging; de tanks en leidingen wisselen op regelmatige basis van inhoud. Dit continue proces betekent in de praktijk dat operators dagelijks bezig zijn om markeringen op leidingen en tanks aan te passen naar het op dat moment aanwezige product. Qua werkzaamheden houdt dit in dat er markeringen gemaakt of besteld moeten worden, oude markeringen verwijderd en nieuwe aangebracht. Op terminals met een aanzienlijk leidingnetwerk betekent dit veel werk, werk dat niet direct is te koppelen aan de productiviteit en efficiëntie van de terminal. De wet- en regelgeving biedt zeker mogelijkheden om een pragmatische invulling te geven aan de uitvoering en positionering van de leidingmarkering voor een optimale identificatie van uw proces.

Whitepaper Markeren Leidingen Wisselende Media Blomsma Signs & Safety

In ons 16 pagina’s tellende white paper genaamd ‘Leidingmarkeringen op leidingsystemen met regelmatig wisselende media’ leest u alles over de probleemstelling en risico’s, wettelijke vereisten, normen en praktische oplossingen.

Download de white paper

Hoe wij leidingen markeren

Bij het aanbrengen van leidingmarkering voor een optimale identificatie van uw proces, is het belangrijk dat deze op een juiste positie geschiedt. Vanuit wetgeving zijn dit primair de locaties waar er stoffen kunnen vrijkomen, zoals bij afsluiters, flensen  en appendages. Verder dienen de markeringen voldoende herhaald te worden. Waar bij complexe leidingstelsels of manifolds veel leidingen samenkomen brengen wij de markeringen op lijn aan. Hierdoor ontstaat een rustig en daardoor overzichtelijk beeld. Blomsma Signs & Safety realiseert leidingmarkering als een veiligheidssignaleringssysteem dat minimaal voldoet aan wetgeving, de benodigde informatie herkenbaar weergeeft op relevante posities, kwalitatief is uitgevoerd ten aanzien van materiaal en applicatie en vooral ook economisch en beheersbaar is.

Het materiaalgebruik stemmen wij af op de toepassing, omgeving, de materiaalondergrond en de gewenste levensduur. Blomsma Signs & Safety gebruikt duurzame producten, waarvan de meest voorkomende met een 3M™ garantie van 5 jaar. Vrijwel al onze markeringen zijn voorzien van een basischemicaliën werend, vuilafstotend en UV-remmend laminaat.

Onze wereldwijd opererende teams van engineers en 3M™ Certified Safety Sign Installers™ realiseren volledige turn-key projecten, modificatie projecten en het onderhoud van leidingmarkering.

Onze producten en diensten voor leidingmarkering

Blomsma Signs & Safety heeft jarenlange ervaring met het realiseren van leidingmarkering voor een optimale identificatie van uw proces in de (petro)chemische industrie, offshore sector, pharma-, voedsel-, grondstoffen- en maakindustrie en waterzuiveringsinstallaties en energie- en afvalverwerkingscentrales. Van een complete raffinaderij tot aan een HVAC installatie in een zorgcentrum, voor elk project bieden wij een passende oplossing en aanpak. Onze vakmensen bepalen aan de hand van onder andere P&ID’s en leidinglijsten waar welke leidingmarkering benodigd is. Tevens kunnen wij tijdens de werkzaamheden een controle uitvoeren op de aangeleverde P&ID’s zodat u na afloop direct over de actuele as built informatie beschikt. Ook zijn er projectvormen mogelijk waarbij operators worden betrokken in het project door te assisteren in het identificeren en voor-coderen van de leidingen.

Wij leveren materialen en realiseren (turn-key) projecten voor:

  • Leidingmarkering
  • Leidingbrug, leidingtracé, battery limit doorsnede borden
  • Monsternamepunt markeringen
  • Leidingnummer markeringen

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.