nlende
Zoeken

Tankmarkering

Wat is tankmarkering?

Een tankmarkering gevaarlijke stoffen is een markering welke de capaciteit, inhoud en eventuele gevareneigenschappen van de opgeslagen stof van een opslagtank weergeeft. Tankmarkeringen hebben veelal een wettelijke grondslag en zijn daarmee onderdeel van een veiligheidsinformatiesysteem. Tankmarkeringen gevaarlijke stoffen bevatten minimaal de 3 kernelementen, de mediumnaam, gevarensymbolen en GHS pictogrammen en een tankidentificatie, zoals een tanknummer of naam.

De veiligheidsinformatie voor tanks kan verder de capaciteit van de volume van de tank weergeven, een NFPA diamant en een gevaren identificatienummer. Ook kunnen er mediumkleuren (basisidentificatie kleuren) voor leidingmarkering (volgens ISO 20560) worden gebruikt om zo een completer beeld te bereiken in de markeringen.

“Containers used at work for dangerous substances or preparations defined in Directives 67 /548 /EEC (1) and 88/379/EEC (2) and containers used for the storage of such dangerous substances or preparations, together with the visible pipes containing or transporting dangerous substances and preparations, must be labelled (pictogram or symbol against a coloured background) in accordance with those Directives” - Council Directive 92/58/EEC

Meer over Council Directive 92/58/EEC

Waarom tanks gemarkeerd worden

Het doel van tankmarkering gevaarlijke stoffen is primair het identificeren van eventuele risico’s om daarmee incidenten en ongevallen te voorkomen. De markeringen voorzien operators, aannemers en onderhoudsdiensten van informatie. Ook hebben tankmarkeringen een prominente rol bij een snelle identificatie van aanwezige stoffen voor hulpverlenende instanties bij calamiteiten. Tankmarkeringen maken gebruik van uniforme aanduidingen en gevarensymbolen. Hiermee wordt de herkenbaarheid voor interne en externe hulpdiensten gestimuleerd. Bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen moeten hulpdiensten direct weten welke stoffen zich op een locatie bevinden.

Individuele tankmarkeringen op tanks zijn vanuit wet- en regelgeving voorgeschreven. Tanks en leidingen moeten gemarkeerd zijn conform de Europese richtlijn EU 92/58/EEC, Amerikaanse richtlijn OSHA 1910, de Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.12, 8.13 en 8.14 in Nederland en het Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997 – Artikel 10 in België.

ISO20560-2 Tankmarkering

Blomsma Signs & Safety is actief betrokken geweest in de ontwikkeling van deze wereldwijde norm voor het weergeven van veiligheidsinformatie op tanks. Deze norm voorziet in de behoefte voor een uniforme identificatie van veiligheidsinformatie van (opslag)tanks. Mogelijke toepassingen van ISO20560-2 zijn onder meer:

  • markeringen geïnstalleerd op of nabij vaste bovengrondse tanks;
  • markeringen geïnstalleerd op of nabij tanks die gebruikt worden in productie-installaties, maritieme installaties, offshore platforms en schepen;
  • markeringen aangebracht op of nabij verwisselbare containers met vaste aansluiting
  • markeringen aangebracht op of nabij bovengrondse elementen van ondergrondse tanks.

U leest meer over de ISO20560-2 norm voor tankmarkeringen op onze speciale ISO20560 pagina

“The employer shall ensure that each container of hazardous chemicals in the workplace is labeled” - OSHA 1910.1200 (f)(6)
“Product identifier and words, pictures, symbols, or combination thereof, which provide at least general information regarding the hazards of the chemicals, and which, in conjunction with the other information immediately available to employees under the hazard communication program, will provide employees with the specific information regarding the physical and health hazards of the hazardous chemical” - OSHA 1910.1200 (f)(6)(ii)

Meer over OSHA 1910.1200 (f)(6)(ii)

Plaatsing, vormgeving en afmeting

Voor een efficiënte identificatie is plaatsbepaling van de tankmarkering gevaarlijke stoffen essentieel. Conform wetgeving op de tank zelf, echter wanneer het markeren op de tank onmogelijk is of wanneer de leesbaarheid door de positie verminderd wordt, adviseren wij een andere dominante plaats aan. De grootte van de tankmarkering en de afgebeelde elementen zoals teksten en symbolen hebben een relatie met de beoogde leesafstand. Deze kan verschillend zijn voor de beheerder en hulpdiensten. Bij het plannen van de posities is het van belang om deze criteria mee te nemen. Het gaat om zichtbaarheid en leesbaarheid, dan vervult de tankmarkering zijn beoogde doel.

Tankmarkering van tanks met gevaarlijke stoffen

Individuele markering en overzichtsborden

Het individueel markeren van tanks kan naadloos worden gecombineerd met overzichtsborden voor tankputten en tankparken. Deze bestaan uit een twee- of driedimensionaal overzicht van een tankput met hierop de tanks en relevante tanknummers en gevarensymbolen. Zo wordt op één plek zichtbaar welke gevaarlijke stoffen zich waar bevinden. Overzichtsborden zijn een aanvulling op de individuele markering en verhogen daarmee de veiligheid. Ze zijn essentieel in situaties waarbij de individuele markeringen op tanks niet zichtbaar zijn vanaf een veilige locatie.

3M Impressieborden voor tankmarkering en tankputten

Het weergeven van explosiegevaarlijke zones op de overzichtsborden kan naadloos worden geïntegreerd en sluit aan bij het completeren van een veiligheidsinformatiesysteem.

Meer over EX zone signalering

Tanks met wisselende inhoud

Op tankterminals, raffinaderijen en chemische fabrieken kunnen er in de tanks verschillende stoffen worden opgeslagen. De eigenschappen van deze stoffen kunnen zeer uiteenlopend zijn en is een uniforme markering hier vaak niet afdoende. Deze tanks en tankputten kunnen worden voorzien van tankmarkeringen en overzichtsborden met wisselbare elementen, zoals (sterk)magnetische labels, inschuifelementen en uitwisselbare signs met LoTo (Lockout-Tagout) geschikte vergrendelingsnokken.

3M Impressieborden voor tankmarkering en tankputten

Planning, productie, realisatie

Blomsma Signs & Safety verzorgt het gehele traject van plannen tot en met realiseren van tankmarkering. Hiervoor beschikken we over eigen engineering, opmaak- en productiefaciliteiten, zodat we adequaat leveringen en projecten kunnen realiseren. We hanteren passende kwaliteitseisen, afgestemd op de omgeving en gewenste levensduur. De gespecialiseerde montage teams zorgen voor de uitvoering, en borgen dat de markeringen zichtbaar en duurzaam geplaatst worden.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.